top of page
Vyhledat

Řidič při nakládce - ano či ne?

Nakládku v obecné rovině provádí odesílatel, neboť ten ví, jak s daným zbožím správně manipulovat, jakým způsobem nakládat, umístit na ložné ploše dopravního prostředku a jakým způsobem ji připevnit, tedy zajistit proti běžným účinkům přepravy. 

V případě, že dopravce vyzvedává zásilku u třetí osoby, nikoli u odesílatele, s nímž sjednal přepravní smlouvu, plní povinnost řádné nakládky tato třetí osoba v odpovědnosti odesílatele. Vady nakládky způsobené touto třetí osobou jsou tedy přičítané odesílateli, jakožto smluvnímu partnerovi. Při nakládce zboží se určitým způsobem může zapojit též dopravce, potažmo řidič, přičemž způsob a rozsah jeho zapojení pak přikládá důsledky odpovědnosti.  Všeobecně však lze říci, že řidič sám není zplnomocněn převzít odpovědnost dopravce za provedení nakládky a dohody odesílatele s řidičem tedy neznamenají automaticky vznik povinnosti dopravce nakládku provést.  Uskuteční-li však řidič - dopravce (se svým spolujezdcem či závozníkem) nakládku zásilky bez vědomí odesílatele, je možno vady této nakládky dopravci přičítat. Český právní řád se tedy tímto tématem zabývá ale úprava nakládky - vykládky není pevně stanovena. Lze však tuto úpravu, možná právě s ohledem na určitou absenci všeobecné právní úpravy, nalézt ve smluvních dokumentech či všeobecných (přepravních, zasílatelských) podmínkách profesních organizací. Proto je dobré, být seznámen jakožto řidič s důsledky a nebát se vyžádat si pokyny přes dopravce - dispečera, abychom neudělali chybu a nemuseli řešit otázky škod. Dopravce má náhled do veškerých ujednání a jak jsme se již odkazovali ve článku s „CMR“, je vždy dobré, aby váš nadřízený věděl, jakým způsobem řešíte situace, které nejsou pro vás zcela jasné. V případě, kdy dopravce udělí řidiči pokyn, aby se nakládky zúčastnil, přičemž řidič nakládku vykoná společně s odesílatelem, je založena společná odpovědnost dopravce a odesílatele za vadné důsledky nakládky. Pokyn dopravce svému řidiči, aby provedl nakládku společně s odesílatelem, lze považovat za převzetí dopravcovy spoluodpovědnosti za výsledek a důsledky nakládky, tedy za určitou formu (nepřímé) dohody dopravce s odesílatelem.  Za situace, kdy by dopravce umožnil svému řidiči, aby se zúčastnil nakládky, ovšem výhradně jako osoba podléhající pokynům a instrukcím odesílatele, dopravcova odpovědnost by tím nevznikla. Všeobecné přepravní podmínky Sdružení automobilových dopravců, účinné od 15.5.2014, tedy po nové úpravě obsažené v novém občanském zákoníku, upravují provádění nakládky a vykládky. Pamatujte, že někdy je asistence řidiče při nakládce je nevyhnutelná. Proto je velmi přínosné, abyste se dobře seznámili s podmínkami vlastní pojistky odpovědnosti, protože v případě plnění, může být škoda nemalá. Příkladem v důsledku neodborné nakládky se může poničit nejen zboží již při samotném nakládání, ale i v době přepravy. Řidič může dle svého nejlepšího vědomí naložit zboží příkladem na sebe a při přepravě dojde k poškození obalů spodních palet. Řidič nemohl vědět, že se palety nesmí stohovat.

1 012 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Comments


bottom of page