top of page
Vyhledat

Co říká zákon na ochranu řidiče při manipulaci s paletovým vozem a vozidlem

Často máme pocit, že práva zaměstnanců jsou v dnešní době mlhavá, zaměstnavatelé si dělají co chtějí a zaměstnanci dost dobře nevědí na co vlastně mají nárok. Ve skutečnosti je legislativa pro ochranu zaměstnanců docela bohatá, není však jednoduché se v ní zorientovat - zákony jsou psané složitou právnickou mluvou a někdy není jednoduché si pod nimi představit realitu denního života v práci.


Jedna z nejtěžších věcí naši práce s D365 je napsat článek tak, aby byl srozumitelný každému a zároveň aby byl napsán právně dobře. V dnešním článku se zaměříme na tu právní stránku, uvádíme tady text přímo ze znění zákonů. Uvítáme vaše komentáře pod článkem, napište nám vaše zkušenosti, komentáře nebo dotazy - jak vnímáte současnou úroveň ochrany zaměstnanců v našem oboru.


Ve věci přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 168/2002 Sb.

Požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování silniční dopravy

Zaměstnavatel je povinen zajistit organizaci práce a pracovních postupů při provozování silniční dopravy, obsluze, opravách, kontrole a údržbě dopravních prostředků a pracovních činností, při nichž se používají dopravní prostředky, tak, aby

  • byly určeny prostory pro bezpečné nakládání a vykládání přepravovaného nákladu a určen zaměstnanec, který řídí a koordinuje tuto činnost,

  • byly vydány organizační pokyny pro vykládku a nakládku zvláště těžkých nebo rozměrných nákladů a pro připojování a odpojování dopravních prostředků byl zajištěn dostatečný počet zaměstnanců pro tyto činnosti, a před zahájením prací určen způsob jejich dorozumívání

Zaměstnavatel má právo zaměstnanci přidělit práci s pracovními vozíky a příslušnými pomůckami, ale řidiči k tomuto musí poskytnout řádné školení a poučení o pracovním postupu a přizpůsobit jeho oblečení a ochranu k zajištění nemajetkové a majetkové újmě zaměstnance, vozidla i nákladu.

Ve věci pracovního úrazu a náhrady nemajetkové újmy - pracovní úraz

Oddíl 1 Zákoníku práce 285/2020 Sb.

Rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy a zproštění se povinnosti k náhradě

§ 269

(1) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda nebo nemajetková újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

(4) Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela nebo zčásti nezprostí.

§ 270

(1) Zaměstnavatel se zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela, prokáže-li, že vznikla

a) tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo

b) v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit, a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody nebo nemajetkové újmy.

(2) Zaměstnavatel se zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zčásti, prokáže-li, že vznikla

a) v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) a že tyto skutečnosti byly jednou z příčin škody nebo nemajetkové újmy, nebo

b) proto, že si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví. Za lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.

(3) Zprostí-li se zaměstnavatel povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zčásti, je povinen určit část, kterou nese zaměstnanec, podle míry jeho zavinění; v případě uvedeném v odstavci 2 písm. b) je však povinen zaměstnavatel uhradit alespoň jednu třetinu škody nebo nemajetkové újmy.

(4) Při posuzování, zda zaměstnanec porušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se zaměstnavatel nemůže dovolávat všeobecných ustanovení, podle nichž si má každý počínat tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných.

§ 271

Zaměstnavatel se nemůže zprostit povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela ani zčásti v případě, kdy zaměstnanec utrpěl pracovní úraz při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozící životu nebo zdraví, pokud zaměstnanec tento stav úmyslně nevyvolal.

Zaměstnanec má nárok na nemajetkovou újmu na zdraví, pokud používal prostředky, nástroje a pomůcky vhodné k činnosti a ne v rozporu s poučením o jejich užívání a s činností jim určeným.


Těšíme se na vaše dotazy, které zpracujeme v dalších článcích.
217 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Mercedes Benz eActros s dojezdem 500 km a rychlým nabíjením

Hlavní překážkou rozvoje elektrických kamionů do běžného provozu je nízký dojezd a dlouhé nabíjení, vzhledem k veliké baterii potřebné pro tšžký kamion. Dosud se elektrické nákladní vozy uvažovali jen

České dopravce vytlačuje konkurence z Východní Evropy

Ještě loni slovenský Česmad varoval, že brzy někteří zákazníci neseženou dopravu, protože na trhu není dostatek řidičů kamionů. Uplynula krátká doba a situace je dramaticky jiná. Objem zakázek na trhu

Comentarios


bottom of page