top of page
Vyhledat

Ministerstvo dopravy se pro D365 vyjádřilo k režimu "OUT" v přepravě mléka a výjimkových přepravách

V návaznosti na náš minulý článek o přepravě mléka (zde) jsme se dočkali vyjádření Ministerstva dopravy. Stanovisko vyjadřuje nezávazný právní názor ředitele odboru silniční dopravy ministarstva, přesto je velmi užitečné.

Aby se vám to nepletlo, využijeme nejdříve rozřazení zákonů, které musí v souvislosti s převozem dopravci plně znát:

  • Podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., je dopravce povinen, aby řidič řádně vedl záznam o době řízení vozidla, a to z vyplývajících dvou nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech, (ES) č. 561/2006 o harmonizaci sociální oblasti silniční dopravy. Řidiči jsou pak povinni používat tachograf stanovený přímo v kapitole VI. nařízení (EU) č. 165/2014.

  • Podle čl. 13 odst. 1 písm. l) nařízení (ES) č. 561/2006 může každý členský stát na svém území udělit výjimky z doby řízení vozidla, a to podle čl. 5 až 9 tohoto nařízení a stanovit individuální podmínky vztahující se na přepravy vozidly používanými pro svoz mléka z hospodářství či zpětnou přepravu nádob na mléko nebo mléčných výrobků určených pro krmení zvířat do hospodářství. Pro uvedené přepravy byl v České republice stanoven zvláštní režim řidiče a způsob vedení záznamu vyhláškou Ministerstva dopravy č. 478/2000 Sb.

Co to znamená pro přepravu mléka?

  • V případě, že je vozidlem sváženo syrové mléko, pak se na svozové přepravy mléka nařízení (EU) č. 165/2014 nevztahuje s ohledem na § 3 odst. 2 písm. a) a odst. 4 zákona o silniční dopravě ve spojení s § 1a vyhlášky č. 478/2000. Takové vozidlo proto nemusí být vybaveno tachografem a řidič není povinen mít tachograf vozidla k vedení záznamů o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku používat.

  • Současně je však řidič, který řídí vozidla uvedená v článku 13 nařízení (ES) č. 561/2006, tedy i vozidlo kterým je sváženo syrové mléko, nadále povinen vést záznamy o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku způsobem stanoveným v § 1a vyhlášky č. 478/2000 a dopravce je povinen zajistit, aby řidič výše uvedené záznamy vedl.

  • V případě, že řidič používá k vedení záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku digitální tachograf, pak lze pro výše uvedené přepravy použít režim tachografu „mimo působnost“, tedy tzv. režim „OUT“.

V současnosti je v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky veden legislativní materiál jako sněmovní tisk č. 643, který se týká novely zákona o silniční dopravě a dalších souvisejících předpisů. Předmětem je rovněž revize implementace uvedených nařízení a předmětných výjimkových přeprav (například syrového mléka).


Závěr

Z vyjádření Ministerstva dopravy nám vychází, že jsme se v našem původním článku nemýlili.47 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Comments


bottom of page