top of page
Vyhledat

Na co si dát pozor při nakládce a jak nepřijít o roční příjem

Nejeden řidič se dostal do potíží tím, že nevěnoval dostatečnou pozornost procesu nakládky a kontrole dokumentů předtím, než vyrazil na cestu. Zaměření se na tuto fázi vám ušetří spoustu starostí, potažmo i peněz, nebo dokonce i vážnější potíže jako například nehoda.


Přinášíme vám několik tipů na co je potřeba se při nakládce zaměřit


1. Při převzetí nákladu k přepravě dopravce si řádně zkontrolujte

 • správnost údajů v nákladním listě (CMR) o počtu kusů, značkách a číslech, hmotnosti

 • zjevný stav zásilky, jejího obalu a umístění

 • nemá-li dopravce vhodné prostředky, aby mohl přezkoumat správnost údajů uvedených v nákladním listě, zapíše do tohoto nákladního listu výhrady (v tomto případě je to řidič) i s jejich odůvodněním. 

 • rovněž musí odůvodnit všechny výhrady, které učinil k zjevnému stavu zásilky a jejího obalu

 • pokud se řidič podílí na nakládce, dopravce tím přebírá podíl na odpovědnosti za případný problém, který nastal v důsledku špatné nakládky


Pozor:

Tyto výhrady (které řidič napsal do CMR) nezavazují odesílatele automaticky k odpovědnosti, pokud by nastala nějaká škoda, ledaže je v CMR výslovně uznal. To ale neznamená, že nemá smysl tyto výhrady do Nákladního listu (CMR) zapisovat. Chráníte tím totiž hlavně sebe - řidiče.

2. Pokud řidič provádí nakládku, odesílatel má právo žádat od dopravce přezkoušení hrubé váhy zásilky nebo jejího množství vyjádřeného jiným způsobem.

 • Může též žádat přezkoušení obsahu jednotlivých kusů zásilky.

 • Dopravce má nárok na náhradu výloh spojených s tímto přezkoušením.

 • Výsledek uvedeného přezkoušení se zaznamená v nákladním listě (CMR).

3. Nákladní list (CMR) je, pokud není prokázán opak, věrohodným dokladem o uzavření a obsahu přepravní smlouvy, jakožto i převzetí zásilky dopravcem (řidičem).

Pozor:

Neobsahuje-li nákladní list výhrady dopravce s jejich odůvodněním, že zásilka a její obal nebyly v okamžiku převzetí dopravcem (řidičem) v dobrém zjevném stavu a že počet kusů, jejich značky a čísla se shodovaly s údaji v nákladním listě a tento celý náklad byl převzat bez výhrad a v souladu se všemi právními předpisy, odpovídá za tyto vady dopravce potažmo i řidič.


4. Dopravce odpovídá za úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky anebo za její poškození, které vznikne od okamžiku převzetí zásilky k přepravě až do okamžiku jejího vydání, jakož i za překročení dodací lhůty.


Co to vlastně pro řidiče v právním slova smyslu znamená?


a) Řidič, který neuvědomí dopravce o součinnosti s odesílatelem při nakládce

 • Jestliže řidič (dopravce) v době nakládky přijme požadavek personálu odesílatele a pomáhá při nakládce, sám nakládá či bez řádného poučení zajistí náklad od odesílatele a neuvědomí o tomto právě dopravce, který jej nemůže z vlastní informovanosti ani poučit, ani odradit, považuje se tímto řidič za pomocnou osobu odesílatele, dopravce nenese odpovědnost za případné vady nakládky, ani škody způsobené vadnou nakládkou. Odpovědnost tedy za případné vady a škody v době nakládky nenese dopravce, ale řidič ve spolupráci s odesílatelem a zprošťuje dopravce od odpovědnosti za škody způsobené.

b) Řidič se účastnil s odesílatelem při nakládce za vědomí dopravce

 • Jestliže řidič před naložením, manipulací a upevnění nákladu ve spolupráci na požadavek odesílatele dostane od dopravce souhlas, aby odesílateli s nakládkou a manipulací při nakládce pomáhal, přebírá odpovědnost v tomto případě dopravce. Zaměstnavatel je předem obeznámen s nevhodností toho, pokud řidič není plně proškolen a seznámen s konkrétním způsobem nakládky a jeho upevnění, proto se předpokládá, pokud Vám takový pokyn vydá, že je seznámen i s následky, které mohou v případě poškození nákladu z nedostatečné znalosti řidiče vzniknout.

c) Dopravce vydá pokyn řidiči k součinnosti při nakládce a upevnění nákladu

 • Dopravce na základě zkušenosti a řádného proškolení vydá řidiči pokyn, aby byl u nakládky součinný společně s odesílatelem, který se součinností souhlasí. V tomto případě se podílí na škodě nesprávné nakládky a nedostatečného upevnění nákladu společně dopravce s odesílatelem.

 • Pokud by však dopravce vydal pokyn řidiči o souhlasu s jeho součinností, ale řidič čistě poslouchá instrukce odesílatele, za škodu způsobenou na nákladu zodpovídá výhradně odesílatel.

Pozor:

Pokud však se prokáže, že řidič neměl dostatek zkušeností a prezentoval se opačně (t.j. že má dostatek zkušeností), odpovědnost za vzniklou škodu ponese řidič.

 d) Pakliže se smluvně dopravce zaváže k nakládání vozidla řidičem, 

 • V tomto důsledku se stává dopravce jediným zodpovědným, který za poškozený náklad nese odpovědnost. Pokud však řidiči ve společné asistenci napomáhá odesílatel při nakládce, nesou odpovědnost za důsledky nesprávného naložení a upevnění nákladu společně.

 • Odpovědnost dopravce počíná běžet dobou, kterou si řidič převezme náklad.

Při nakládce, kdy je přítomen řidič, resp. dopravce, mají právo úkon nakládky a manipulace s nákladem přerušit, aby se ujistili, že je nakládán v souladu s pravidly silničního provozu, nosnosti vozidla a dalších pravidel, které musí řidič vozidla dodržet. Na druhé straně, pokud řidič, dopravce při vědomí špatného nakládání a upevňování nesdělí nesouhlas a přesto jízdu zahájí, ponese v poměru způsobené rozsahu škody i dopravce a řidič.


Závěr:

Věříme, že po přečtení tohoto článku je Vám jasné, že téma odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávnou nakládkou, resp. nesrovnalostmi v množšství a hmotnosti, je docela složité. Je velmi důležité, abyste jako řidiči rozuměli rizikům, které z toho pro vás vyplývají a chránili se proti nim.


To nejzákladnější pravidlo je, abyste v CMR popsali jak důsledně jste měli možnost dohlídnout na nakládku, anebo tomu bylo naopak.


Pokud po vás dopravce požaduje, abyste pravidelně manipulovali se zbožím a nákladem, nenechávejte nic náhodě. Škody jdou naprosto běžně i do desítek a statisíců Kč. I když je vydán pokyn a nebo z dobré vůle pomáháte, nemá smysl riskovat. Doporučujeme, abyste si zjistili na své pojišťovně, zda se vztahuje vaše pojistka zaměstnance i na tyto úkony. Pokud ne, domluvte se s pojišťovnou a určitě se pojistěte. Případně se domluvte a opět písemně se zaměstnavatelem, jak byste případnou škodu hradil, kdybyste škodu způsobil.

Je na místě při vědomí toho že nevíte, jak s nákladem pracovat a správně jej naložit a upevnit, informovat o situaci dopravce, či dispečera. Jednak rozsah škod značně převyšuje výši vaší mzdy a současně se domluvíte, kdo za případné škody bude odpovídat. Pokud jako řidič nejste přítomen nakládce, je potřebné učinit do nákladového listu (CMR) řádný zápis o situaci. Jsou to velmi cenné věty, které zachrání vaše úspory. Blíže si můžete přečíst o CMR listu a záznamu v našem článku zde: https://1url.cz/nza04

Napište nám svoji osobní zkušenost s případy, kdy došlo ke škodě na zboží nebo k rozdílu v množství a jak se ta situace řešila.606 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Vznikne český BAG

Snad každý řidič kamionů zná německý BAG, který do jisté míry u našich západních sousedů supluje silniční policii. Brzy se podobné vymoženosti dočkají řidiči kamionů i u nás: "Na podnikání v silniční

Comments


bottom of page