top of page

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran, jakož i další podmínky, kterými portál d365.cz provozovaný společností Logisti s.r.o., IČ 07315694 (dále jen d365.cz) služby svým čtenářům. Tyto VOP se vztahují i na poskytování služeb, pokud takové služby souvisí s inzercí, prodejem a zprostředkováním zboží, přeprav společnosti d365.cz. Jakákoli písemná ujednání mezi prodávajícím a kupujícím mají přednost před těmito VOP.

 

II. Online informační portál

1. D365.cz je „“, který zejména formou webového blogu a příspěvků na Facebooku přináší informace zaměřené primárně na oblast nákladní dopravy jako např. informace o legislativních nařízeních, recenze služeb, novinky v oboru a další.

2. D365.cz je „výhradním vlastníkem“ příspěvků, které byly zveřejněny na portálu www.d365.cz nebo na jeho facebookových účtech. Jakékoliv sdílení těchto příspěvků je možné výhradně takovým způsobem, ze kterého je zřejmé, že je sdílen příspěvek d365.cz. Porušení tohoto ustanovení ukládá nárok na pokutu 10.000 Kč za každý případ.

3. Informace o legislativních změnách vyhledáváme v oficiálních informačních zdrojích jednotlivých zemí. V momentě zveřejnění našeho článku na www.d365.cz jsou informace v něm aktuální z hlediska toho jak byly zveřejněny v oficiálních informačních kanálech těchto zemí. Vyhrazujeme si právo nevydat článek o každé legislativní změně v dané zemi když ke změně dojde.  

4. D365.cz nijak neručí za správnost, přesnost a aktuálnost informací, které jednotlivé úřady vydávají a které D365.cz zveřejnil.

5. Za „souhlas s těmito VOP“ se považuje používání webové stránky www.d365.cz a jeho facebookových účtů formou čtení obsahu. Kdo nesouhlasí s těmito VOP, je povinen neprodleně opustit tuto webovou stránku i facebookové účty.

 

 

III. Profil řidiče na portálu www.D365.cz

1. Řidiči kamionů mají možnost vyplnit svůj profesní profil ve webovém formuláři na www.D365.cz.

2. Vyplněním svého profesního profilu dává řidiči (návštěvník a uživatel webu www.D365.cz) svůj souhlas s tím, aby do něj mohli nahlížet zájemci (firmy) jako potenciální zaměstnavatelé, pro účely nabídek práce.  

3. Vyplnění profesního profilu je pro řidiče zdarma. 

 

IV. Závěrečná ustanovení

1. „Platnost „VOP““ Pokud jsou nebo se stanou jednotlivá ustanovení těchto VOP neplatná, zdánlivá nebo neúčinná, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Smluvní strany jsou povinny sjednat nové ustanovení, které nejvíce odpovídá účelu, sledovanému neplatným, zdánlivým či neúčinným ustanovením.

2. „Písemné ujednání“ Písemné projevy smluvních stran se považují za doručené i dnem, kdy doručující smluvní straně bylo oznámeno, že na adrese sídla druhé smluvní strany zapsané v obchodním rejstříku se adresát nevyskytuje, zásilku nemá kdo převzít, nebo bylo převzetí zásilky neoprávněně odmítnuto.

3. „Spory o zaplacení“ Všechny spory o zaplacení peněžitého plnění do maximální výše 100.000,- Kč bez příslušenství, které by mohly vzniknout v souvislosti rámcovou nebo dílčí smlouvou, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu jediným rozhodcem ustanoveným podle tohoto Řádu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Veškeré ostatní spory budou řešeny obecnými soudy České republiky. Pro tento případ se smluvní strany dohodly na místní příslušnosti soudu podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak, že příslušným soudem, je soud v obvodu sídla Zprostředkovatele.

4. „Legislativa“ Veškeré vztahy mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem, se řídí těmito VOP a českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Změnu těchto „VOP“ Zprostředkovatel Zákazníkovi oznámí zveřejněním na www.d365.cz, a doručením nových podmínek Zákazníkovi prostřednictvím e-mailu, případně jiným vhodným způsobem sjednaným v rámcové smlouvě a obvyklým způsobem ve společnosti d365.cz.

5. „Výluky, náhrady“ Vylučuje se povinnost Zprostředkovatele nahradit Zákazníkovi újmu, kterou nebylo možno v době uzavření rámcové či dílčí smlouvy rozumně předvídat. Rovněž se vylučuje povinnost Zprostředkovatele nahradit Zákazníkovi nemajetkovou újmu ve smyslu § 2971 občanského zákoníku. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nahrazuje se veškerá škoda vzniklá v souvislosti s rámcovou nebo dílčí smlouvou v penězích.

7. „Platnost“ Tyto „VOP“ jsou platné od 18.5.2020.

bottom of page